Dienstverlening Nationaal AED Register

Veiligheid voor de burger is een van de hoofdtaken van de lokale overheid. De dienstverlening van het Nationaal AED register richt zich er op om hier aan bij te dragen. Er zijn burgerinitiatieven waarbij vrijwilligers AED’s in kaart brengen. Lokale bestuurders hebben geen of beperkte invloed op deze burgerinitiatieven en kunnen daarom geen garanties afgeven naar de burger.

Het Nationale AED Register biedt daarom dienstverlening aan die de gemeente in staat stelt regie te voeren over de dekking, beschikbaarheid en continuïteit van de inzetbaarheid van de AED’s. Het is niet nodig dat de gemeente eigenaar is van alle AED’s die in dit programma worden meegenomen.

Voorbereiding

Goede communicatie is van groot belang voor het succes van het project. Dit zal in samenspraak gaan met de afdelingen communicatie en juridische zaken.

Het AED Register brengt de huidige AED’s in kaart. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden wordt vastgesteld wat de huidige populatie AED’s is.

Vooronderzoek

Met het inventariseren worden diverse bronnen geraadpleegd om de vermoedelijke AED spreiding in kaart te brengen. Aan de hand hiervan worden acties gedefinieerd en de eerste contacten met AED houders gelegd.

Veldonderzoek

De AED eigenaren worden bezocht en alle relevante gegevens worden vastgelegd. Tevens wordt men geïnformeerd over het project.

Dataverwerking

Alle verzamelde data worden verwerkt in een database. Onduidelijkheden worden gecontroleerd en fouten worden gecorrigeerd.

Rapportage en Advies

De resultaten van het onderzoek worden in een rapportage weergegeven. Er wordt een advies gegeven over hoe de dekking kan worden verbetert. De geconsolideerde data wordt  als Open data set beschikbaar gesteld. Aanvullend kunnen er updates van de database worden uitgevoerd.

De eigenaar van de AED blijft eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud en vervanging na inzet van een AED.

Wanneer alle fases zijn afgerond wordt er overgegaan tot certificering. Meer over over certificering vindt u hier.